Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       

Celem systemu ePortal jest umożliwienie bezpośredniej wymiany danych i informacji między podmiotami zewnętrznymi oraz jednostkami organizacyjnymi JST a Urzędem i eksploatowanym przez niego oprogramowaniem dziedzinowym systemu OTAGO.

ePortal pozwala na pracę jego użytkowników przez przeglądarkę internetową dzięki czemu może być on eksploatowany niezależnie od lokalizacji. Użytkownikami systemu mogą być zarówno pracownicy rozproszonych jednostek miejskich jak i przedstawiciele podmiotów formalnie nie powiązanych z UM w zakresie udostępnionych uprawnień.

Dzięki swojej elastycznej konstrukcji rozwiązanie pozwala na dodawanie kolejnych e-usług w sposób zapewniający przepływ informacji „z” i „do” oprogramowania dziedzinowego Urzędu np. modułów budżetowych, księgowych, windykacyjnych. Ułatwia to m.in. zarządzanie i koordynację przepływów finansowych oraz usprawnia wymianę korespondencji i informacji pomiędzy Urzędem a podległymi mu jednostkami oraz pozostałymi podmiotami zewnętrznymi współpracującymi z UM.

Jedną z podstawowych funkcjonalności ePortalu jest umozliwienie przesyłania sprawozdań budżetowych oraz finansowych z jednostek podległych do systemu finansowo-księgowego Um wraz z wgrywaniem sprawozdań z systemów zewnętrznych (np. oświatowych - Progrman, Vulcan).

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Tłumacz migowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ePortal (https://erp.mazovia.pl).

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-03
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-11
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu –
Tomasz Kowalski, adres e-mail: tomasz.kowalski@mazovia.pl
Michał Wojciechowski, adres e-mail: michal.wojciechowski@mazovia.pl
Aneta Popławska, adres e-mail: aneta.poplawska@mazovia.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie adresu strony internetowej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz, kiedy wskazuje kiedyś realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, wejście A

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego. Na parterze znajduje się punkt informacyjny, punkt kancelaryjny w którym można złożyć dokumenty oraz ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony jest w trzy windy. W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo. W budynku znajduje się uskok przy klatce schodowej prowadzącej do sali konferencyjnej na III piętrze, jednakże jest możliwość wejścia na salę przez wejście B. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform. Przy punkcie informacyjnym dostępna jest pętla indukcyjna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Przy wejściu B (ok. 30 m od wejścia A) wyznaczone jest miejsce przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Przy wejściu do każdej siedziby Urzędu wykonywany jest pomiar temperatury ciała oraz wymagane jest przebywanie w maseczce ochronnej.

Urząd zapewnia wstęp do wszystkich swoich siedzib i znajdujących się w nich pomieszczeń osobom w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Na stronie internetowej można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

baner reklamowy lub informacyjny
Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.